Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek rozliczenia VAT od usług budowlanych w przypadku nabywania ich od podwykonawców obciąża nabywców tych usług zgodnie z mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia polegającym na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług ze sprzedawcy na nabywcę.

Podatnikami z tytułu świadczenia robót budowlanych są ich nabywcy, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • świadczona usługa należy do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48  załącznika nr 14 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710),
  • usługodawcą jest podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego,
  • usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca.

W takim przypadku sprzedawca usługi wystawi fakturę bez kwoty podatku od towarów i usług, z adnotacją „odwrotne obciążenie” a nabywca usługi rozliczy podatek od tej transakcji. Jeżeli którykolwiek z wymienionych warunków nie będzie spełniony, to podatek od  tej transakcji podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych powinni zatem poznać status VAT nabywcy usługi oraz ustalić, czy wykonując usługę działają jako podwykonawca.